Regulamin udziału w konferencji

ZASADY UDZIAŁU W KONFERENCJI „Strategia SMART_KOM: mapa drogowa dla inteligentnych rozwiązań w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym”

28 maja 2015 roku, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35

1. Konferencja „Strategia SMART_KOM: mapa drogowa dla inteligentnych rozwiązań w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym” organizowana jest wspólnie przez Krakowski park Technologiczny Sp. z o. o. oraz Województwo Małopolskie w ramach projektu „Smart_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 i skierowana jest do podmiotów, firm i osób fizycznych działających w obszarze ogólnie pojętego sektora IT a w szczególności zajmujących się zagadnieniami Smart City.
2. Celem konferencji jest podsumowanie trzech etapów realizacji projektu oraz upowszechnienie wypracowanej strategii dla Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.
3. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie: www.kpt.krakow.pl
4. Podczas rejestracji każdy uczestnik jest zobowiązany do wyboru określonej w formularzu sesji panelowej.
5. Organizatorzy przewidują stworzenie rezerwowej listy Uczestników. Gdy zwolni się miejsce na liście podstawowej, pierwsza i kolejne osoby z listy rezerwowej zostaną wpisane na listę Uczestników. O tym fakcie poinformujemy Państwa drogą mailową na podany w czasie rejestracji adres mailowy.
6. Podany w trakcie rejestracji adres mailowy będzie służył do kontaktu z Uczestnikiem Konferencji.
7. Udział w Konferencji jest nieodpłatny.
8. Każdy uczestnik konferencji w chwili rejestracji internetowej na konferencję wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych brzmi następująco: „W związku z udziałem w konferencji w ramach projektu „Smart_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast”, realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz upublicznienie wizerunku. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości że:

  1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. pełniący funkcję Lidera Projektu „SMART-KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast”, mający siedzibę przy ul. Prof. M. Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków;
  2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu uczestnictwa w w/w. konferencji w ramach realizacji projektu „Smart_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013.
  3. moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji projektu „Smart_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013.
  4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konferencji;
  5. mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania.”

 10. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmiany w programie konferencji.
 11. Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie projektu www.kpt.krakow.pl