IDENTYFIKACJA DOBRYCH PRAKTYK

II etap projektu jest poświęcony identyfikacji dobrych praktyk, w obszarze "największej potencjalnej efektywności" zdefiniowanych  podczas warsztatów na etapie I.  Etap drugi rozpoczną wizyty studyjne w krajach partnerskich tj. w Austrii i Finlandii. W każdym kraju odbędzie się jedna wizyta w miastach, które są obecnie liderami we wdrażaniu rozwiązań smart city w Europie tj. Wiedeń i Helsinki. Przykładowo Wiedeń jest uznawany za miasto o najwyższej jakości życia na świecie. Realizacja rozwiązań typu smart jest oparta na kompleksowym zarządzaniu energią zgodnie z długoterminową Wizją Energy Smart 2050, Roadmap 2020 oraz Planem Działania na lata 2012-2015. Cele formułowane w powyższych dokumentach są ściśle związane z planem zagospodarowania. Z kolei Helsinki stawiają na rozwój cyfrowych usług miejskich, które wpływają na wzrost jakości życia w tym mieście. Usługi cyfrowe są świadczone za pomocą urządzeń mobilnych, które stanowią kluczowy element środowiska miejskiego. Inteligentne usługi miejskie dostarczają informacji np. o rzeczywistym czasie komunikacji miejskiej dla obywateli oraz umożliwiają korzystanie z otwartych danych publicznych. Dzięki temu dostępowi rozwija się proces tworzenia nowych usług zarówno przez osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa.

Po każdej wizycie studyjnej zostanie opracowany raport cząstkowy, w którym zostaną zaprezentowane wdrożone zagraniczne dobre praktyki w zakresie smart city w poszczególnych obszarach funkcjonowania miasta wraz z rekomendacjami do przeniesienia na grunt krajowy. Pozostałe dwie wizyty studyjne zostaną zorganizowane w dwóch krajach europejskich, które zostaną wyłonione w drodze dyskusji pomiędzy Partnerami. Decyzją Rady Partnerstwa na kolejne kierunki wizyt studyjnych wybrano Barcelonę oraz Tallin i Tartu. Podsumowaniem tego etapu będzie konferencja prezentująca dotychczasowe wyniki projektu.