Analiza

I etap projektu obejmuje warsztaty diagnostyczne w 6 obszarach smart city: mieszkańcy, jakość życia, środowisko, gospodarka, transport oraz administracja. Celem warsztatów jest wskazanie obszarów, w których możliwe są najbardziej efektywne działania smart, przy czym efektywność rozumiemy zarówno jako wzrost jakości usług publicznych, jak i możliwy spadek kosztów z nimi związanych. Każdy warsztat będzie obejmować analizę potencjału regionu, w tym analizę SWOT, jak również analizę interesariuszy, zgodnie z przyjętą metodologią. Do udziału  w warsztatach zostaną zaproszeni pracownicy urzędu miasta oraz jednostek miejskich, eksperci zewnętrzni reprezentujący środowiska naukowe, biznes oraz organizacje pozarządowe.

Podsumowaniem tej części prac projektowych będzie opracowanie raportu zbiorczego zawierającego wyniki podjętych działań, a także ustalenie kierunków wizyt studyjnych.